ബ്രൈഡല്‍ മേക്കോവ‍‍ർ തരംഗം

ബ്രൈഡല്‍ മേക്കോവ‍‍ർ തരംഗം

വിവാഹത്തിലെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഘടകമാണ് മേക്കപ്പ്. ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് നാടുമുഴുവൻ കീഴടക്കിയ ബിസിനസും ആയിരുന്നു. ബ്യൂട്ടിഷൻ ഒരോ വിവാഹത്തിനും നിർബന്ധമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് നിന്ന് സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകൾ ആ രംഗം കീഴടക്കുകയാണ്. 

ബ്രൈഡൽ മേക്കോവറായി സംഗതികൾ മാറിക്കഴിച്ചു. സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു മെയ്ക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സ്ഥിരമായുണ്ടാകും. ഇതു വരെ കാണാത്ത മേക്കോവറിൽ വിവാഹത്തിൽ ഒരുങ്ങി നിൽക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ വിവാഹിതരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ബ്രൈഡല്‍ മേക്കോവ‍‍ർ നേരത്തെ തുടങ്ങണം. അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് 

ഒരു മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തുകയെന്നതാണ് ആദ്യ ജോലി. അതിനായി ചില റിസ‍ർച്ച് ഒക്കെ ആവാം. നിങ്ങളുടെ മനസിലുള്ള സങ്കൽപ്പം സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കണം. സ്കിന്‍ ടൈപ്,സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മുതലായവ നേരത്തെ പരിശോധിച്ച് അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ നേരത്തെ തുടങ്ങണം. വാക്സിങ്, ത്രെഡ്ഡിങ് , ഫേഷ്യല്‍ വൈകിക്കരുത്. 

അതു പോലെ തലമുടി എങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടാം എന്നത് രണ്ടു പേരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നിരവധി മോഡലുകളും വ‍ർക്കുകളും കാണാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം.ഏതു സ്റ്റൈലില്‍ ഒരുങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്ത് വസ്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ സെലക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മേക്കപ്പ് ആ‍ർട്ടിസ്റ്റിനെ അറിയിക്കണം. മാത്രമല്ല, വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും. ട്രയല്‍ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.