രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

 | 
Budget

തിരുവനന്തപുരം: ജനക്ഷേമ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ധനമന്ത്രി  കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബഡ്ജറ്റിൽ ഒന്നാം പരിഗണന ആരോഗ്യത്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാവര്ക്കും ആരോഗ്യവും ഭക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കും.

കോവിഡ് മൂന്നാം വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക കണക്കിലെടുക്കും. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. തോമസ് ഐസക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് സമഗ്രമായ ബഡ്ജറ്റ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എല്ലാം നടപ്പാക്കുമെന്ന് ബഡ്ജറ്റ് ആമുഖത്തിൽ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.