ഇന്ന് വിജയദശമി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ ആയിരകണക്കിന് കുരുന്നുകൾ

ഇന്ന് വിജയദശമി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ ആയിരകണക്കിന് കുരുന്നുകൾ

മഹാനവമിയിലെ അടച്ചുപൂജയിൽ നിന്നു ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും വിജയത്തിലേക്കു തുറക്കുന്ന ദിനമാണ് വിജയദശമി. നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ സംഹാര ശക്തിയായ ദുർഗയേയും , തൊട്ടടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ അഷ്ട ഐശ്വര്യവും നൽകുന്ന ലക്ഷ്മിയേയും , അവസാന മൂന്ന് ദിനങ്ങളിൽ അക്ഷരാഗ്നിയുടെ ദേവതയായ സരസ്വതിയേയുമാണ് പൂജിക്കുക .

ഒൻപതുദിനങ്ങൾ ദേവിയെ പൂജിച്ചതിനു ശേഷം പൂർവ്വാധികം ശക്തനായ ശ്രീരാമൻ രാവണ നിഗ്രഹം ചെയ്തതും വിജയദശമി നാളിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ദുർഗപൂജ ആഘോഷങ്ങളുടെ അവസാനം കൂടിയാണ് വിജയദശമി. അസുരചക്രവർത്തിയായ മഹിഷാസുരന്റെ ക്രൂരതകളാൽ പൊറുതിമുട്ടിയപ്പോൾ ആദിപരാശക്തി ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ ദുർഗ്ഗയായി അവതരിച്ച് മഹിഷാസുരനെ വധിച്ചതും ഇതേ ദിനത്തിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു .

മഹാനവമിയിലെ അടച്ചുപൂജയിൽ നിന്നു ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും വിജയത്തിലേക്കു തുറക്കുന്ന ദിനമാണ് വിജയദശമി. നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ സംഹാര ശക്തിയായ ദുർഗയേയും , തൊട്ടടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ അഷ്ട ഐശ്വര്യവും നൽകുന്ന ലക്ഷ്മിയേയും , അവസാന മൂന്ന് ദിനങ്ങളിൽ അക്ഷരാഗ്നിയുടെ ദേവതയായ സരസ്വതിയേയുമാണ് പൂജിക്കുക .

ഒൻപതുദിനങ്ങൾ ദേവിയെ പൂജിച്ചതിനു ശേഷം പൂർവ്വാധികം ശക്തനായ ശ്രീരാമൻ രാവണ നിഗ്രഹം ചെയ്തതും വിജയദശമി നാളിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ദുർഗപൂജ ആഘോഷങ്ങളുടെ അവസാനം കൂടിയാണ് വിജയദശമി. അസുരചക്രവർത്തിയായ മഹിഷാസുരന്റെ ക്രൂരതകളാൽ പൊറുതിമുട്ടിയപ്പോൾ ആദിപരാശക്തി ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ ദുർഗ്ഗയായി അവതരിച്ച് മഹിഷാസുരനെ വധിച്ചതും ഇതേ ദിനത്തിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു .