മിസ് എ‍ർത്ത് സൗന്ദര്യപ്പട്ടം ചൂടിയ സുഡാനിയൻ സുന്ദരി

മിസ് എ‍ർത്ത് സൗന്ദര്യപ്പട്ടം ചൂടിയ സുഡാനിയൻ സുന്ദരി
മിസ് എ‍ർത്ത് സൗന്ദര്യപ്പട്ടം ചൂടിയ സുഡാനിയൻ സുന്ദരി
മിസ് എ‍ർത്ത് സൗന്ദര്യപ്പട്ടം ചൂടിയ സുഡാനിയൻ സുന്ദരി
മിസ് എ‍ർത്ത് സൗന്ദര്യപ്പട്ടം ചൂടിയ സുഡാനിയൻ സുന്ദരി

ആരായിരിക്കും അടുത്ത മിസ് എർത്ത് സൗന്ദര്യപ്പട്ടം ചൂടുന്നതെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഫാഷൻ ലോകം. ഫീലിപ്പൈൻസ് കേന്ദ്രമായാണ് മിസ് എർത്ത് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന മോഡലുകളെയാണ് മിസ് എർത്ത് ആയി തിരഞ്ഞടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ യുഎൻ അടക്കമുള്ള അന്തരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതിസംഘടനകളുടെ വക്താക്കളാകും.

ഇത്തവണ സുഡാനെന്ന ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യ റാണിയെന്ന പട്ടം നേടിയത് അസാര ജസ്റ്റിസ് ബുള്ളനാണ്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകയും റേഡിയോ അവതാരകയുമാണ് അസാര. സൗത്ത് സുഡാനിലെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രവ‍ർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാണ് അസാര സുഡാൻ്റെ  സൗന്ദര്യപ്പട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. പ്ലാസ്റ്റിക്, ഓയിൽ എന്നിങ്ങൻെ ഇല മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുള്ള ബോധവത്കരണ പ്രവ‍ർത്തനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അസാര നടത്തിയിരുന്നത്.വിദ്യഭ്യാസത്തിലൂടെ പാരിസ്ഥിതി വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കാനാകുമെന്ന് അസാര പറയുന്നു